Algemene voorwaarden De Muziektuin

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van De Muziektuin, Pop Academie Weesp (De Muziektuin) en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

 1. Algemene Voorwaarden 

2.1 Aanmelden, plaatsing & continuering

 1. Door je aan te melden voor een cursus gaat de cursist en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een overeenkomst aan met De Muziektuin voor bepaalde tijd waarbij de omschrijving van cursus de prijs bepaalt.
 2. De Muziektuin kent een lesprogramma van 5 blokken van 6 lesweken per seizoen.
 3. Een cursus wordt aangegaan voor één blok van 6 weken waarin de lessen en eventueel presentatie moment(en)  plaatsvind(en), zoals gepland in de jaarplanning. Deze jaarplanning is te vinden op de website van de Muziektuin. Alle activiteiten en verplichtingen stoppen/lopen automatisch af na het einde van het schoolseizoen.
 4. Aanmelding vindt plaats door het invullen en (elektronisch) versturen van het aanmeldformulier via onze website. Middels het versturen van je online aanmelding ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht je op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met info@muziektuin.nl 
 5. Na aanmelding heeft de cursist recht op 1 vrijblijvende proefles waarna definitieve deelname wordt bevestigd via e-mail tussen de Muziektuin en cursist. Bij een bevestiging van deelname aan  het betreffende lesblok geldt de vrijblijvende (proef)les als eerste les waar een betalingsverplichting voor geldt.
 6. Aanmeldingen uit voorgaande blok(en) worden stilzwijgend verlengd voor een volgend blok met een maximum van 1 seizoen. Continuering in een volgend seizoen kan stilzwijgend nadat De Muziektuin alle relevante seizoensinformatie waaronder tarief, jaarplanning en cursist/les indeling heeft gecommuniceerd. Hierbij zijn tevens deze algemene voorwaarden van toepassing.
 7. Tussentijdse aanmelding (tijdens een blok) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van De Muziektuin.
 8. Deelname is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. De Muziektuin behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 9. Plaatsing geschiedt op basis van geschiktheid en beschikbare plek, zulks ter beoordeling van De Muziektuin. Bij gelijke geschiktheid wordt geplaatst in volgorde van aanmelding.
 10. Plaatsing en continuering van cursisten en lessen vindt te allen tijde plaats onder condities en voorwaarden zoals aangegeven in de protocollen welke van rijkswege gelden voor de activiteiten en locaties van de Muziektuin. Dit betreft in elk geval de rijksmaatregelen/richtlijnen en protocollen kunst & cultuureducatie, primair en voortgezet onderwijs in verband met corona/Covid 19.

 

 

2.2 Betaling

 1. Bij bevestiging van continuering na de proefles en/of deelname aan cursusblok verplicht cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger zich tot betaling van het gehele cursusgeld voor betreffend lesblok. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van De Muziektuin blijft de klant verplicht het cursusgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Het cursusgeld is gebaseerd op een lesblok van 6 weken. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van een betaalverzoek via de huisbank van de Muziektuin (Rabobank) Het betaalverzoek wordt verzonden per email op het door cursist in het aanmeldformulier opgegeven e-mailadres. Bij het betaalverzoek wordt als bijlage een factuur in pdf gevoegd waarin opgenomen naam cursist, lesblok en cursus.
 • De betaling van het lesgeld vindt plaats met inachtneming van de op de factuur opgenomen betaalcondities/voorwaarden.
 • Het betaalverzoek/factuur wordt cieca halverwege de betreffende cursus per e-mail verstuurd.
 • Stroomt cursist later dan tijdens de eerste cursusweek van het lesblok in, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend. 
 • Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met De Muziektuin 
 • Kortingen worden toegekend na beoordeling van De Muziektuin.

2.3 Opzegging

 1. Het is niet mogelijk tussentijds op te zeggen tijdens het op dat moment lopende cursusblok van 6 weken behoudens hieronder genoemde uitzonderingen. Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging vanuit De Muziektuin voltooid. Uitzonderingen:
 • verhuizing uit de regio. De regio beslaat een gebied van 20 km buiten de woonplaats van de cursist. Cursist levert indien gevraagd hiervan een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente;
 • langdurige ( meer dan drie weken) ziekte of complicaties hierbij van de cursist, waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. Cursist levert indien gevraagd een schriftelijk bewijs in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;
 • bij overlijden van de cursist. 
 • indien een cursist een schriftelijk advies van De Muziektuin opvolgt om de cursus te beëindigen.
 • wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan De Muziektuin..

In deze gevallen zal de deelname bij uitzondering worden stopgezet. Betreffend lesblok zal in dat geval alleen voor het daadwerkelijk deelgenomen lessen worden gefactureerd.  De Muziektuin beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

2.4 Herroepingsrecht

 1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van aanmelden als 1e dag. 
 2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van de overeenkomst vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar info@muziektuin.nl. Hierin staat een duidelijke vermelding van: 
  • voornaam en achternaam leerling of cursist
  • de cursus waarvoor is aangemeld
  • dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het overeenkomst binnen 14 dagen.
 3. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 4. Indien de cursist al een bedrag betaald heeft, zal De Muziektuin dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cursist is gebruikt tenzij de cursist nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij aanvang van deelname aan de lessen verklaart de cursist of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan m.u.v. de vrijblijvende proefles. D.w.z. als al deelgenomen is aan de lessen van betreffend lesblok. Dit geldt ook indien het lesblok ingaat binnen 14 dagen na de dag van aanmelden. De herroepingstermijn stopt in dat geval op het moment dat er deelgenomen is aan de lessen. 
 1. Aanbod
 1. Bij aanmelding dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen cursus(sen). Deze gegevens staan vermeld op de website van de Muziektuin.
  • de globale inhoud van de cursus
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de aanvang van de cursus
  • de frequentie van de lessen
  • tarief
  • eventuele overige verplichtingen
 2. De Muziektuin mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. 
 3. In geval van annulering tijdens de cursus plaats dan zal eventuele reeds voldaan cursusgeld verrekend worden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 4. De indeling van de groepen wordt door De Muziektuin naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
 5. De indeling kan tussentijds wisselen als De Muziektuin daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk, De Muziektuin beslist hierin.
 6. De Muziektuin behoudt zich het recht voor om het aanbod welke betrekking heeft op de overeenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op leeftijd, tijdstip, locatie of docent.
 7. Indien het niet mogelijk is om lessen te laten plaatsvinden, behoudt De Muziektuin zich het recht voor om lessen in te halen in lesvrije weken en af te wijken van de jaarplanning zoals gecommuniceerd en gepubliceerd op de website.
 8. De Muziektuin behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren als er minder dan twee aanwezige cursisten zijn.
 1. Verhindering & annulering 
 1. De Muziektuin behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van ziekte of plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit geval zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Verrekening van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusblok.
 2. Bij annulering van de les ontvangt de cursist (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen per SMS/Whatsapp en wel op het nummer dat bij de aanmelding is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. 
 3. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht De Muziektuin hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail en/of whatsapp op telefoonnummer 06 55 36 44 96. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
 4. De Muziektuin heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les en/of cursus.
 1. Overmacht
 1. De Muziektuin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Muziektuin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Muziektuin niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Muziektuin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Muziektuin zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Muziektuin kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze aanbieden. De Muziektuin behoudt zich het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm.
  – wijzigen van de locatie (buiten of binnen)
  – videolessen middels een livestream (bv. zoom, google meets, etc)
  – verplaatsen van lessen naar andere dag, tijd, weken in het schoolseizoen.
 4. Voor lessen die in aangepaste vorm worden aangeboden, kunnen aanvullende voorwaarden gelden welke in zulks geval gecommuniceerd zullen worden aan de deelnemers.
 5. Indien het niet mogelijk is om de verplichtingen uit de overeenkomst op een aangepaste manier aan te bieden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Indien De Muziektuin ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Muziektuin gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van De Muziektuin, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
 2. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van De Muziektuin of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties.
 3. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 4. De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
 5. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van De Muziektuin hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan De Muziektuin te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 1. Gegevens
 1. De Muziektuin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Muziektuin via e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring.
 2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Muziektuin de betreffende dienst niet aanbieden. 
 3. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. De Muziektuin behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Muziektuin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Muziektuin en haar personeel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
 1. gebruik foto, audio en beeldmateriaal
 1. De Muziektuin laat regelmatig reportages maken van haar activiteiten en cursisten maken zelf foto, audio en beeldmateriaal. Vanuit de aard der activiteiten is het onmogelijk daarbij op individuele basis personen niet in beeld te laten zijn. Deze foto’s, audio opnames en video’s kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden van De Muziektuin en het inrichten van (online)lessen van De Muziektuin.. Met het opsturen van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Mocht u bezwaar hebben tegen dit automatische akkoord, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@muziektuin.nl

 

 1. Overig
 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op leslocaties te houden aan de huisregels van betreffende leslocatie evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de personeel van De Muziektuin en/of vertegenwoordigers van de leslocatie op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. De Muziektuin heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 3. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. De Muziektuin en haar personeel heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de leslocatie te weigeren.
 4. Met deelname aan een cursus verklaart de cursist de door De Muziektuin en/of door vertegenwoordigers van leslocaties opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van De Muziektuin geweigerd zal worden.
 5. De cursist verklaart bij aanvang van deelname aan de lessen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die De Muziektuin biedt tenzij de cursist vooraf anders heeft gemeld bij De Muziektuin. Alleen met akkoord van De Muziektuin kan een cursist zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan een cursus.  
 6. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de cursist zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de cursist.
 7. De Muziektuin behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De cursist zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen. 
 8. De Muziektuin behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. De cursist heeft bij verhoging van het tarief (behalve a.g.v. overheidsmaatregelen) het recht om deelname per direct te beëindigen bij aankondiging.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 1 augustus 2023. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij aanmelding voor cursussen na 1 augustus 2023 gaat de cursist en cursusgeld plichtige akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van De Muziektuin.